43983 [Converted] 22.jpg

המחלקה ליישובים

לאורך שנותיו של הישוב ישנה התפתחות טבעית של כלל התחומים בהם הישוב מתעסק, הן בתחום כ”א, רכש, תזרים המזומנים בצד ההכנסות אל מול צד ההוצאות. שינויים ארגוניים כאלה ואחרים הנדרשים לשם התאמת הישוב להתפתחות המוניציפאלית והמשקית ולצורת הפעלתו.
 

באופן טבעי, הנהגת הישוב נדרשת להבנה במספר תחומים שאינם בהכרח הידע החזק של כל אחד

מהם או שלעיתים אינם מתפנים לכך מבחינת תיעדוף המשימות העומדות בפני הישוב.


לשם כך אנו מציגים בפני הנהגת הישוב את הפתרונות שלנו עבור הוועדים המשקיים והמוניציפאליים כאחד וכן סיוע בקידום וניהול נכון וחוקי של ההרחבות הקהילתיות.

שירותי המחלקת ליישובים

ניהול תזרים מזומנים  | הלוואות | ניהול סיכונים | שירותי ניהול כספים | תקציב | בקרת תקציב | ניהול משפטי ופיננסי | בחינת פרויקטים | ליווי ועדי ישובים

שירותי החברה מעמידים בפני הנהגת הישוב את הפתרונות שלנו עבור הוועדים המשקיים והמוניציפאליים כאחד וכן סיוע בקידום וניהול נכון וחוקי של ההרחבות הקהילתיות