13280-NOWKBF.png

קרן פועלים לעסקים

במטרה להתאים לעסקים קטנים ובינוניים פתרונות

וכלים מתקדמים אשר יסייעו לעסק שלכם לצמוח ולהתפתח
הקים בנק הפועלים קרן אשראי חדשה בשיתוף עם כלל ביטוח - קרן פועלים לעסקים!

 1. השקעה - הרחבת עסק ופיתוחו

 2. הון חוזר - לתפעול השוטף

 3. הקמת עסק חדש

מטרות ההלוואה

עסקים קטנים ובינוניים, לקוחות בנק הפועלים ומצטרפים חדשים, שהם:

 1.  עסק בהקמה - עסק אשר טרם החל לפעול

 2. עסקים קטנים - עוסק מורשה/ תאגיד, בעל מחזור מכירות שנתי של עד 25 מיליון בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

 3. עסקים בינוניים - בעלי מחזור עסקי שנתי עד 50 מליון ₪.

מי זכאי לקבלת ההלוואה?

 1. עסק בהקמה - עד 500 אלף ₪.

 2. עסק עם מחזור עסקי שנתי עד 5 מיליון ₪ -  עד 500 אלף ₪.

 3. עסק עם מחזור עסקי שנתי של 5 מיליון ₪ ועד 25 מיליון ₪
  לוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 2 מיליון ₪, הנמוך מביניהם.

 4. עסק עם מחזור עסקי שנתי של 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪
  הלוואה עד לסך של 10% (יצואנים 12%) ממחזור ההכנסות השנתי שקדם להגשת הבקשה או 3 מיליון ₪, הנמוך מביניהם.

סכום ההלוואה

עד 72 חודשים, ניתן לדחות את מועד תשלום הקרן (גרייס) עד 12 חודשים ואת יתרת ההלוואה לשלם ב-60 החזרים חודשים

הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, עפ"י שיקול דעתו של הבנק

מסלול הריבית להלוואה: הלוואה בריבית פריים

תקופת ההלוואה ותנאי הריבית

ערבות בעלים - ערבות אישית של הבעלים או של כל בעלי המניות בחברה הלווה. בטחונות נוספים בשיעור של 25% מסכום ההלוואה, הביטחונות בכפוף לאישורם ועל פי שיקול דעת הבנק ו/או שעבוד הנכס/הציוד במקרים בהם ההלוואה נועדה למימון רכישתו.

לקוחות בעלי מחזור שנתי של החל מ – 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪, שקיים אצלם שעבוד שוטף כללי לבנק אחר על נכסי החברה, יהיו זכאים להלוואה בקרן בתנאי שביטלו את השעבוד השוטף הכללי או  הסכימו לחתום על מסמך פרי פסו.

בטחונות להלוואה

פטור מעמלת הקצאת בטוחה

הנחה של 70% מעמלת עריכת מסמכים על פי תעריפון הבנק

הטבות

בחינת בקשת ההלוואה ומתן מענה עד 14 ימי עסקים מיום הגשת התכנית העסקית בכפוף להעברת כל המסמכים הדרושים לחברה המתאמת ולבנק.

מענה מהיר

 1.  הכנת תכנית עסקית והגשתה לחברה המתאמת ולבנק.

 2. התכנית העסקית תיבחן ע"י החברה המתאמת ובנוסף תתבצע בדיקה כלכלית של העסק המבקש. עם סיום הבדיקה של, תועבר ההמלצה לבנק.

 3. לאחר שההמלצה של הגוף המתאם תועבר לבנק, הבנק יבצע בדיקה מקיפה של ההמלצות ושל נתוני העסק המבקש, לרבות בחינת התכנית העסקית. הבנק יקבל החלטה ביחס לבקשת הלקוח והלקוח יעודכן על ידי הסניף באמצעותו ביקש להגיש את הבקשה.

שלבי הגשת הבקשה

 • לקוחות בעלי מחזור שנתי של החל מ 25 מיליון ₪ ועד 50 מיליון ₪, המגישים בקשה להלוואה למטרת מימון הון חוזר, התקופה המקסימאלית להלוואה הינה עד 24 חודשים, אשר מתוכם יהיו מקסימום 3 חודשי גרייס על הקרן.

 • אין בהודעה זו או באיזה מהנתונים הכלולים בה או המסמכים הנלווים אליה התחייבות כלשהי של הבנק למתן אשראי.

 • כל אישור או סירוב לבקשת הלוואה, כולה או חלק ממנה, נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וייעשה בהתאם לנהליו הפנימיים.

 • ההלוואות הינן בנוסף לאובליגו הקיים ולא נועדו למחזור אשראי קיים בבנק.

 • מובהר, כי העמדת ההלוואה, כולה או חלק ממנה, הנה בשיקול דעתו הבלעדי של הבנק וכפופה לקיום כל התנאים המוקדמים כפי שייקבעו על ידו, ובכלל זה לחתימת הלקוח על כל המסמכים בנוסח ובתנאים כפי שיידרשו על ידי הבנק.

 • פרטים מלאים ניתן לקבל בטופס הבקשה להלוואה, בקו הייעודי או בסניפים.

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דגשים